Pobierz regulamin wypożyczalni 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem wypożyczalni kostiumów w Centrum Odnowy Biologicznej w Oławie.
 2. Działalnością wypożyczalni jest wypożyczanie kostiumów, strojów karnawałowych, przebrań i innych akcesoriów zwanych dalej „strojami" klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi dalej „Wypożyczającymi".
 3. Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju, oznajmia iż zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia Umowy Wypożyczenia wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.
 5. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę oraz kaucję. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia ustalony w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji, zaliczka ta jest bezzwrotna i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. W przypadku rezerwacji stroju, rezerwacja ta wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia w sytuacji gdy strój ten nie zostanie odebrany.
 6. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji stroju ( 15 zł), która jest odliczana od kosztów wypożyczenia stroju. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 7. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia.
 8. Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do skontrolowania jakości stroju a w przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju akceptacji jego stanu jako „nienaruszonego".
 9. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem i nie ingerowania w jego wygląd.
 10. Okres wypożyczenia obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem stroju przez Wypożyczającego a jego przyjęciem przez Pracownika Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony.
 11. W przypadku gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu stroju lub strój ten będzie zniszczony lub nie kompletny zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z rynkową wartością stroju.
 12. W przypadku gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty pokrywającej koszt prania, którego ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia.
 13. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony strój przez cały okres wypożyczenia.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za sposób, czas i miejsce wykorzystania wypożyczonego Stroju.
 15. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia czyli nie oddania stroju w wyznaczonym terminie, zwanego dalej Przetrzymaniem Stroju, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat: za każdą dobę Przetrzymania Stroju – opłata w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia stroju na ustalony okres. W przypadku Przetrzymania Stroju dłuższego niż 30 dni kwota zaległych należności wynosić będzie kwotę wypożyczenia stroju pomnożoną przez ilość dni zwłoki powiększoną o wartość Przetrzymanego Stroju ustaloną przez właściciela Wypożyczalni w oparciu o ceny rynkowe stroju.
 16. W przypadku Przetrzymania Stroju dłuższego niż 30 dni odbiór należności z niego wynikający zostanie poddany procedurze windykacji.
 17. Wypożyczalnia zastrzega, że w rzeczywistości stroje mogą się nieznacznie różnić od tych prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach a zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów widocznych na zdjęciach.
 18. Wszystkie roszczenia Wypożyczalni względem Wypożyczających zawarte w tym Regulaminie są aktualne a Wypożyczalnia uprawniona jest do ich dochodzenia.

Centrum Odnowy Biologicznej